Overslaan en naar de inhoud gaan

Zipcar Lidmaatschapsovereenkomst - Variabel model.


Datum laatste herziening: 19 augustus 2016

Deze Overeenkomst is een overeenkomst tot inschrijving op een autodelenservice tussen Zipcar Belgium bvba (hierna 'Zipcar', 'wij', 'ons' of 'onze' genoemd) en het Lid (zoals gedefinieerd bij punt 1 hieronder). Alle Leden worden geacht de in dit document opgenomen voorwaarden te aanvaarden en na te leven. Door in te stemmen met de voorwaarden van deze Overeenkomst en gebruik te maken van de diensten van Zipcar, aanvaardt u de voorwaarden van deze Overeenkomst, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden op de in onderhavig document voorziene manier, en stemt u ermee in om deze na te leven.

ALS U DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NIET AANVAARDT, DAN MAG U GEEN GEBRUIKMAKEN VAN DE VOERTUIGEN OF DIENSTEN VAN ZIPCAR.

Mocht u vragen hebben over deze Overeenkomst, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar service@zipcar.be of te bellen naar 078790980

Zipcar behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de voorwaarden van voorliggende Overeenkomst te wijzigen, met inbegrip van de Bijlagen. Bij het doorvoeren van essentiële veranderingen zullen wij de Leden tijdig verwittigen. Een dergelijke kennisgeving geldt daarbij als verricht, wanneer de kennisgeving: (a) aangegeven wordt op en geraadpleegd kan worden vanaf de eerste pagina die een Lid te zien krijgt na ingelogd te hebben op de website van Zipcar; (b) aangegeven wordt op en geraadpleegd kan worden vanuit de app van Zipcar, wanneer het Lid deze app gebruikt; c) per e-mail wordt verstuurd naar het e-mailadres van het Lid waarover Zipcar beschikt, of verricht wordt via onze nieuwsbrief. Als een Lid hierom vraagt (via een e-mail verstuurd naar service@zipcar.be), zullen we dat Lid een kennisgeving van de wijzigingen toesturen. Het Lid stemt ermee in dat alle wijzigingen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst in werking zullen treden en bindend zullen zijn vanaf de datum van inwerkingtreding die er in de kennisgeving vermeld wordt en die ten vroegste 14 dagen na de kennisgeving kan vallen. Het Lid kan ervoor opteren om zijn lidmaatschap van Zipcar en deze Overeenkomst op te zeggen, als hij een wijziging van de voorwaarden van deze Overeenkomst niet wenst te aanvaarden. Als het Lid voorliggende Overeenkomst niet opzegt binnen een termijn van 14 dagen na de kennisgeving van eender welke wijziging, dan zal het Lid geacht worden de in de kennisgeving uiteengezette wijzigingen aanvaard te hebben.

1. Definities

In deze Overeenkomst zijn de volgende definities van toepassing:

a. 'Lid' of 'u': De persoon die door Zipcar goedgekeurd werd om het voertuig van Zipcar te gebruiken en die aangewezen werd om alle vergoedingen, lasten en andere kosten te ontvangen en te betalen die met het lidmaatschap verband houden. Dit omvat onder meer de aanvraagvergoedingen, lidmaatschapsgelden, rij- en andere kosten of vergoedingen zoals aangegeven in de hieronder beschreven Regels en Bijlagen.

 

b. 'Overeenkomst': Onderhavige Lidmaatschapsovereenkomst en haar Bijlagen, ongeacht of deze nu op papier of elektronisch ter beschikking gesteld werden via websites van Zipcar. De Bijlagen maken integraal deel uit van deze Overeenkomst.

 

c. 'Regels': Alle regels, richtlijnen of richtsnoeren van Zipcar in verband met het gebruik van de service van Zipcar door een Lid, ongeacht of deze nu in voorliggende Overeenkomst zijn opgenomen of elders op websites van Zipcar vermeld of op een andere manier van tijd tot tijd bekendgemaakt worden, waaronder specifiek in Bijlage 1: Regels inzake voertuiggebruik.

 

d. 'Bijlagen': Alle bijlagen, tariefplannen en leidraden waarnaar verwezen wordt of die opgenomen zijn in deze Overeenkomst.

 

e. 'Toegestane Parkeerzone': (i) eender welke wettelijke parkeerplaats in een openbare ruimte binnen de door Zipcar aangewezen zone, ongeacht of de parkeerplaats nu al dan niet onderworpen is aan een parkeervergoeding (de grenzen van de Toegestane Parkeerzone kunt u vinden op de website van Zipcar www.zipcar.be; of (ii) eender welke privélocatie die uitdrukkelijk aangegeven wordt als een Zipcar-parkeerplaats;

 

2. Basisvoorwaarden in verband met het gebruik van de Zipcar-service

 

2.1 Deze Overeenkomst is een door Zipcar Belgium bvba aangeboden overeenkomst tot abonnering op een autodelenservice. Op zich kent deze Overeenkomst geen enkel recht op toegang tot en/of gebruik van Zipcar-voertuigen toe. Een Lid mag Zipcar-voertuigen alleen gebruiken, voor zover ze beschikbaar zijn, in overeenstemming met de voorwaarden van voorliggende Overeenkomst en tegen betaling van alle toepasselijke vergoedingen en kosten. Zipcar zal zich redelijke inspanningen getroosten om voor een redelijke beschikbaarheid van Zipcar-voertuigen voor haar Leden te zorgen.

 

2.2 Eenmaal goedgekeurd voor het lidmaatschap zal er aan Leden een lidmaatschapskaart worden toegekend (een 'Zipkaart') en/of zullen zij toegang krijgen tot de Zipcar-app of een ander online platform om Leden toegang te kunnen bieden tot Zipcar-voertuigen in functie van hun beschikbaarheid.

 

2.3 Leden mogen Zipkaarten niet doorgeven, uitlenen of verkopen aan derden, noch toelaten dat derden een Zipcar-voertuig besturen, noch derden toegang verlenen tot hun Zipcar-app, noch derden op eender welke andere manier van het gebruik van hun Zipkaart of Zipcar-app laten genieten. Bij verlies, beschadiging of vernietiging van de Zipkaart moet dit gemeld worden aan Zipcar via een e-mail naar service@zipcar.be. Elk ongeoorloofd gebruik van de Zipkaart, de Zipcar-app en/of het Zipcar-voertuig moet meteen telefonisch gesignaleerd worden aan Zipcar op het nummer 078790980. Het niet naleven van deze bepaling kan tot de beëindiging van het lidmaatschap leiden, kan elke toepasselijke verzekeringsdekking doen vervallen en kan tot gevolg hebben dat een Lid aansprakelijk wordt gesteld voor alle verliezen, schulden en schade die er uit het ongeoorloofde gebruik van een Zipkaart, de Zipcar-app en/of het Zipcar-voertuig voortvloeien. Daarnaast zal het Lid ook de toepasselijke vergoedingen en kosten van het gebruik van een Zipcar-voertuig en alle schade als gevolg van een dergelijk gebruik en/of inbreuk op deze bepaling voor zijn rekening dienen te nemen. Als er een nieuwe Zipkaart aan een Lid bezorgd moet worden, dan zullen hiervoor kosten aangerekend worden, in overeenstemming met Bijlage 2: Lidmaatschap, rijtarieven en bijkomende kosten.

 

2.4 Zipcar blijft eigenaar van elk item dat ze aan het Lid bezorgt of ter beschikking stelt gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, met inbegrip van onder meer alle Zipcar-voertuigen, mobiele en webbased applicaties en Zipkaarten. Het gebruik door het Lid van en de rechten van het Lid ten aanzien van eender welk Zipcar-voertuig of door Zipcar krachtens deze Overeenkomst ter beschikking gesteld item beperken zich tot de gebruiksrechten die in voorliggende Overeenkomst vermeld worden.

 

2.5 Om Zipcar-voertuigen te onderhouden en te beschermen en om misdrijven te voorkomen en te detecteren, staat het ons vrij om gebruik te maken van elektronische apparaten die ons toelaten de staat, de prestatie en de werking van Zipcar-voertuigen te monitoren en/of de beweging van Zipcar-voertuigen te traceren. Deze informatie kan zowel tijdens uw lidmaatschap als na afloop en/of beëindiging ervan gebruikt worden.

 

2.6 Een Zipcar-voertuig mag niet aangewend worden voor het vervoeren van goederen van derden tegen betaling, zoals onder meer de verstrekking van koeriers- of leveringsdiensten. Verder is het eveneens verboden om professionele sporters of professionele entertainers in een Zipcar-voertuig te vervoeren.

 

 

3. Wie komt in aanmerking voor onze service?

 

3.1 Om in aanmerking te komen voor onze service:

 

 • moeten Leden minstens 20 jaar oud zijn;

 

 • moeten ze al minstens 12 maanden over een geldig rijbewijs beschikken;

 

 • mogen ze de afgelopen 3 jaar niet meer dan twee ongevallen gehad hebben;

 

 • mogen ze geen professionele sporter of professionele entertainer zijn, tenzij Zipcar hier op voorhand mee ingestemd zou hebben; en

 

 • moeten ze het aanvraagproces bij Zipcar correct, eerlijk en volledig doorlopen en alle informatie en documenten bezorgen, waarom in de aanvraag of op een andere manier verzocht wordt.

 

3.2 Het voldoen aan bovenstaande criteria kent een aanvrager niet automatisch het recht toe om Lid te worden van Zipcar. De aanvaarding van het lidmaatschap van de aanvrager is onderworpen aan de goedkeuring van Zipcar, iets waarover Zipcar geheel naar eigen goeddunken kan beslissen. Dit lidmaatschap kan daarbij onder meer geweigerd worden op basis van bijkomende criteria die Zipcar en/of haar verzekeringsmaatschappijen van tijd tot tijd kunnen opleggen. En zelfs als zijn lidmaatschap goedgekeurd werd, dan nog kunnen er bepaalde beperkingen opgelegd worden aan een Lid in verband met het besturen van bepaalde Zipcar-voertuigen op basis van zijn rijgeschiedenis en -ervaring of het door het Lid gekozen lidmaatschaps-/rijplan.

 

3.3 Om te bepalen of u al dan niet in aanmerking komt voor het lidmaatschap, zullen wij van derden informatie over u inwinnen. Zo zullen we bepaalde controles verrichten, waaronder een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole. Met het oog op de uitvoering van identiteits- en kredietwaardigheidscontroles kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens aan externe bureaus doorspelen. Deze bureaus kunnen op hun beurt elke door hen verrichte zoekopdracht eventueel registreren. De aldus uitgevoerde controle kan dus een elektronisch spoor of elektronische 'voetafdruk' in uw dossier achterlaten. De informatie in kwestie zal echter niet verkocht worden aan derden. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens we precies over u verzamelen en hoe we deze informatie verwerken, verwijzen wij u graag naar onze privacy verklaring.

 

4. Vergoedingen en andere verantwoordelijkheden van het Lid

 

4.1 Het Lid belooft om Zipcar alle toepasselijke aanvraag- en lidmaatschapsvergoedingen te betalen, die verband houden met het rij-/lidmaatschapsplan van het Lid. Als het Lid foutieve informatie verstrekt en/of bepaalde informatie niet bezorgt, waarom Zipcar hem redelijkerwijs verzoekt bij het indienen van een aanvraag voor lidmaatschap van Zipcar, dan kan Zipcar de aanvraag van het Lid in kwestie naar eigen goeddunken weigeren. In dat geval zal de aanvraagvergoeding niet terugbetaald worden.

 

4.2 Als het lidmaatschap van een Lid afloopt, dan kan er een nieuwe aanvraagvergoeding verschuldigd zijn, als er pas na meer dan dertig (30) dagen na afsluiting van het account van een Lid een nieuwe lidmaatschapsaanvraag wordt ingediend.

 

Als uw rij-/lidmaatschapsplan een aanvraagvergoeding omvat, dan zal u deze aanvraagvergoeding binnen een termijn van vijf dagen na goedkeuring van uw lidmaatschap dienen te betalen, ongeacht of u uw Zipkaart nu al dan niet activeert en zult u deze vergoeding alleen terugbetaald krijgen, als u uw lidmaatschap binnen dertig (30) dagen na de goedkeuring ervan beëindigt.

 

Voorts zijn er ook bepaalde beperkingen van toepassing. Gelieve daarom de volgende beperkingen aandachtig te lezen.

 

 • Aan Leden wordt een proefperiode van 30 dagen toegekend, wanneer zij voor een Zipcar-lidmaatschap opteren. Als de leden na 30 dagen niet tevreden zijn over de service die door Zipcar geleverd wordt, dan zal Zipcar de aanvraagvergoeding terugbetalen, maar niet de rijkosten die er in de loop van de proefperiode gemaakt werden.

 • Alleen voor nieuwe leden is er een proefperiode voorzien. Leden die accounts heropenen, komen niet in aanmerking voor de proefperiode.

 • Als er een coupon wordt ingeruild en als het lidmaatschap geannuleerd wordt binnen de voorziene termijn van 30 dagen, dan kan de coupon in kwestie komen te vervallen en zullen alle rijkosten aan het lid aangerekend worden.

 • Voor accounts met een goedkoper tariefplan (zoals o.a. Zipcar als HR-voordeel, bedrijfsplannen en gesponsorde plannen) geldt er geen proefperiode.

 • De proefperiode van 30 dagen begint te lopen, zodra u uw lidmaatschapsaanvraag hebt ingediend bij Zipcar.

 • Als u ervoor opteert om uw lidmaatschap op te zeggen binnen de eerste 30 dagen, gelieve ons dan telefonisch te contacteren op het nummer 078790980 en u krijgt uw aanvraagvergoeding terugbetaald.

 

 

4.3 Het Lid moet alle vergoedingen en kosten op hun vervaldag betalen, zoals onder meer aanvraagvergoedingen, afkoopvergoedingen (voor zover van toepassing), lidmaatschapsvergoedingen (die automatisch aangerekend worden, wanneer ze verschuldigd zijn), rijkosten (waaronder vergoedingen voor extra gereden kilometers en toeslagen en/of tolgelden) en parkeerkosten die gemaakt werden bij het parkeren van een Zipcar-voertuig in een zone die niet binnen de Toegestane Parkeerzone valt of bij het parkeren van een Zipcar-voertuig in een zone waar de door Zipcar toegekende parkeervergunning niet geldt, zelfs al zou deze zich binnen de Toegestane Parkeerzone bevinden. Zie Bijlage 2: Lidmaatschap, rijtarieven en bijkomende kosten voor meer details over deze vergoedingen en kosten.

 

4.4 Verschuldigde bedragen worden Leden aangerekend via hun kredietkaart, debetkaart of op een andere door Zipcar bepaalde manier. Het account van elk Lid met achterstallige betalingen zal opgeschort worden. Als de betaling van een bedrag verworpen wordt op de krediet- of debetkaart die het Lid ter beschikking stelt of niet betaald wordt via de door het Lid geregelde automatische afschrijving, kunnen het lidmaatschap en het gebruik van de diensten van Zipcar opgeschort worden. Leden zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van actuele kredietkaart-, debetkaart- of automatische-afschrijvingsinformatie aan Zipcar en het up-to-date houden van deze door Zipcar bewaarde informatie. Aanhoudende problemen met betalingen via kredietkaart, debetkaart of automatische afschrijving kunnen tot de beëindiging van het lidmaatschap leiden. Onder geen beding zal Zipcar aansprakelijk gesteld kunnen worden voor overdispositie- of andere kosten die een krediet- of debetkaartmaatschappij of bank een Lid aanrekent. Voor accounts met laattijdige betalingen kan Zipcar ook de betalingstermijnen wijzigen en/of het account van het Lid in kwestie opzeggen. Verder kan Zipcar eveneens derden inschakelen om door een Lid aan Zipcar verschuldigde bedragen te innen. In dat geval zal het Lid tevens alle innings- of soortgelijke vergoedingen dienen te betalen, die met dergelijke inningsactiviteiten verband houden. Zipcar behoudt zich tot slot ook het recht voor om interesten aan te rekenen op vervallen bedragen en dat tegen de toepasselijke wettelijke rentevoet van + 4%.

 

4.5 Zipcar mag alle door een Lid verstrekte informatie gebruiken, met inbegrip van eender welke persoonlijke informatie, met het oog op het verwerken en innen van betalingen krachtens deze Overeenkomst, het monitoren op fraude en het regelen van eender welk probleem vóór, tijdens en na het lidmaatschap. Voor meer details over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring.

 

4.6 Leden zijn verantwoordelijk voor het verstrekken en up-to-date houden van e-mailadressen, gsm-nummers, verkozen zoekadres, postadres en andere accountinformatie. Telefoongesprekken, live chats, e-mailcorrespondentie en communicatie via sociale media met Zipcar kunnen geregistreerd en/of gemonitord worden. Door gebruik te maken van deze communicatiemethoden stemt u in met de registratie of monitoring van uw oproepen, e-mails en sociale-mediacommunicatie.

 

4.7 Leden die niet over een Belgisch rijbewijs beschikken, moeten aan de wettelijke vereisten voldoen om in België met een buitenlands rijbewijs te mogen rijden. Verder kan Zipcar Leden op eender welk moment vragen om hun naleving van de rijbewijswetgeving van het rechtsgebied van hun woonplaats aan te tonen en/of bijkomende richtlijnen opleggen in verband met de verplichting om in het rechtsgebied van hun woonplaats over een geldig rijbewijs te beschikken. Zipcar behoudt zich het recht voor om op eender welk moment om bijkomende informatie te vragen, zoals een kopie van een paspoort of bewijs van woonplaats.

 

4.8 Als het rijbewijs van het Lid tijdelijk of definitief wordt ingetrokken of vervalt, als het Lid nog bijkomende aantekeningen op zijn rijbewijs krijgt of bij nog nieuwe ongevallen betrokken raakt of als het Lid veroordeeld of gedagvaard wordt voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs, gevaarlijk of roekeloos rijgedrag of het overschrijden van de maximumsnelheid, dan stemt het Lid ermee in om een dergelijke tijdelijke of definitieve intrekking, verandering, veroordeling of dagvaarding meteen aan Zipcar te melden en zal het recht op toegang tot en/of gebruik van Zipcar-voertuigen van het Lid krachtens deze Overeenkomst tot nader order van Zipcar meteen ophouden te bestaan. Het niet onmiddellijk melden van dergelijke voorvallen door het Lid aan Zipcar of het verstrekken van foutieve informatie door het Lid kan ertoe leiden dat het Lid niet onder de dekking van de verzekeringspolis valt bij het besturen van een Zipcar-voertuig en/of bij of na de beëindiging van het lidmaatschap.

 

5. Schade; eigen risico; afkoopregeling voor het eigen risico

 

5.1 Schade over het algemeen: Een Lid is aansprakelijk voor alle schade die er aan een Zipcar-voertuig berokkend wordt, terwijl het zich in zijn bezit of onder zijn controle bevindt (met inbegrip van de hele tijd dat het voertuig gereserveerd is onder het account van het Lid), zelfs al is de schade weersgerelateerd, werd deze veroorzaakt door derden of is deze het gevolg van soortgelijke oorzaken. Het Lid is verantwoordelijk voor de volledige waarde van alle schade of letsels veroorzaakt aan derden of hun eigendommen. Dergelijke schade omvat o.a. de (geraamde of feitelijke) reparatiekosten voor het Zipcar-voertuig en de eigendommen van derden, letsels aan derden, kosten die verband houden met de recuperatie of het vervoer van Zipcar-voertuigen en het verlies van het gebruik van Zipcar-voertuigen of eigendommen van derden. Zoals beschreven bij punt 6 hieronder zorgt Zipcar voor een verzekering die, over het algemeen, de meeste schade dekt die uit het gebruik van Zipcar-voertuigen voortvloeit. De aansprakelijkheid van het Lid voor schade zal daarbij gewoonlijk beperkt blijven tot het Eigen risico dat bij punt 5.2 hieronder beschreven wordt. Als een Lid de voorwaarden van dit Contract niet naleeft, dan kan het zijn dat de door Zipcar geboden verzekeringsdekking niet van toepassing blijkt, waardoor het Lid aansprakelijk gesteld kan worden voor de volledige kostprijs van een ongeval of incident en eender welke schade die er uit een dergelijk ongeval of incident zou voortvloeien. Als een Lid bv. iemand anders een Zipcar-voertuig laat besturen onder zijn Zipcar-lidmaatschapsaccount (iets wat ten stelligste verboden is krachtens de bepalingen van deze Overeenkomst), dan kan elke door Zipcar voorziene verzekeringsdekking hierdoor komen te vervallen, wat betekent dat het Lid aansprakelijk gesteld zal worden voor alle eventuele schade en verlies als gevolg van het gebruik van een Zipcar-voertuig door deze persoon.

 

5.2 Eigen risico: In de veronderstelling dat een Lid alle voorwaarden van dit Contract naleeft, zal de aansprakelijkheid van het Lid voor de bij punt 5.1 beschreven schade zich beperken tot het eigen risico gekoppeld aan het rij-/lidmaatschapsplan van het Lid en/of het type van Zipcar-voertuig dat door het Lid gebruikt wordt. Leden zullen dan aansprakelijk gesteld kunnen worden tot maximum het volledige bedrag van het eigen risico voor daadwerkelijke, geraamde of voorziene uitgaven, ongeacht of er nu al dan niet een effectieve claim wordt ingediend of verwerkt, tenzij het Lid het eigen risico heeft afgekocht. Het eigen risico zal overeenstemmen met het bedrag dat in Bijlage 2: Lidmaatschap, rijtarieven en bijkomende kosten vermeld wordt.

 

5.3 Afkoopregeling voor het eigen risico: Zipcar biedt het Lid ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een afkoopregeling voor het eigen risico.

In ruil voor een extra vergoeding kunnen hiervoor in aanmerking komende Zipcar-leden (gewoonlijk Leden die minstens 20 jaar oud zijn, die de laatste 12 maanden niet bij een ongeval met een Zipcar-voertuig met materiële schade of derden betrokken waren en in overeenstemming met de toepasselijke beperkingen en restricties) gebruikmaken van een afkoopregeling voor het eigen risico om de eigen financiële aansprakelijkheid – het eigen risico – af te dekken bij schade als gevolg van hun gebruik van Zipcar-voertuigen. Alvorens gebruik te maken van een dergelijke regeling, dient u na te gaan of u niet al gedekt bent voor ongevallen met huurvoertuigen via uw kredietkaart of persoonlijke voertuigverzekeringspolis die van toepassing kan zijn en die de afkoopregeling voor het eigen risico kan dekken. U bent overigens niet verplicht om gebruik te maken van een dergelijke regeling. Het afkopen van het eigen risico is dan ook optioneel en kan afgewezen worden. Een dergelijke afkoopregeling is zelf evenmin een verzekering en biedt geen verzekeringsdekking, noch wijzigt het een dergelijke dekking.

Door gebruik te maken van een optionele afkoopregeling voor het eigen risico kan een Lid het toepasselijke eigen risico verkleinen of elimineren. Als een Lid het eigen risico afkoopt, dan zal Zipcar het Lid vrijwaren van het gehele eigen risico of een bepaald deel ervan, op basis van het betaalde bedrag voor de (gehele of gedeeltelijke) afkoop in het kader van de regeling. Een afkoopregeling voor het eigen risico geldt alleen voor het Lid dat er gebruik van maakt. Verder kan een dergelijke afkoopregeling zich ook beperken tot specifieke types of klassen van Zipcar-voertuigen. Alvorens een Zipcar-voertuig te reserveren, moeten Leden nagaan of de afkoopregeling waarvan ze gebruikgemaakt zouden hebben, van toepassing is op het gebruikte Zipcar-voertuig. Een afkoop van het eigen risico wordt niet terugbetaald.

De kostprijs van de regeling zal variëren al naargelang o.a. de termijn/het type van afkoopregeling waarvan gebruikgemaakt wordt (jaarlijks, maandelijks, per reservatie of per reis), het bedrag waarmee het eigen risico hierdoor wordt verminderd (volledig of gedeeltelijk), de plaats van het lidmaatschap, de rijervaring en soortgelijke factoren. Voor jaarlijkse of maandelijkse afkopen beperkt de afkoopregeling zich tot de periode die op het moment van de afkoop vermeld wordt; eenmaal deze periode verstreken is en u ervoor opteert om niet opnieuw gebruik te maken van een dergelijke regeling of deze niet te verlengen of te annuleren, zult u opnieuw geheel aansprakelijk zijn voor het volledige eigenrisicobedrag. Een afkoopregeling per reservatie geldt alleen voor de specifieke reservatie waarvoor het eigen risico wordt afgekocht en kan op geen enkele manier overgedragen worden. De kosten en specificaties van een afkoopregeling voor het eigen risico worden beschreven in Bijlage 2: Lidmaatschap, rijtarieven en bijkomende kosten.

De eliminatie of beperking van de aansprakelijkheid voor het Eigen risico door gebruik te maken van een afkoopregeling voor het eigen risico, zal niet gelden en eerder benutte afkoopregelingen kunnen door Zipcar opgezegd worden: (1) als u het voertuig gebruikt op een manier die indruist tegen deze Overeenkomst, o.a. door iemand anders met een Zipcar-voertuig te laten rijden, als u op een verboden manier gebruikmaakt van een Zipcar-voertuig of als u doelbewust of door nalatigheid (bv. door het tanken van de verkeerde brandstof) een Zipcar-voertuig of eigendommen van derden beschadigt; (2) als uw lidmaatschap werd opgeschort of beëindigd door Zipcar en/of als u betrokken raakte bij twee ongevallen waarbij u in fout was met een Zipcar-voertuig met materiële schade of schade aan derden tot gevolg; (3) als u nalaat om alle ramen, deuren, motorkap en koffer af te sluiten en het voertuig gestolen wordt, beschadigd raakt of gevandaliseerd wordt; (4) als u Zipcar niet meteen verwittigt na een ongeval of verlies; of (5) als u eender welk ander krachtens deze Overeenkomst verschuldigd bedrag niet betaalt.

6. Verzekering

 

6.1 Elk actief Zipcar-lid met een goede reputatie zal bij het besturen van een Zipcar-voertuig van een uitgebreide motordekking genieten, op voorwaarde dat het Lid in kwestie zijn verplichtingen naleeft zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.

 

6.2 Zipcar-voertuigen zijn verzekerd conform Europese Richtlijn 2009/103/EG inzake voertuigverzekeringen en 2010/c 332/a in verband met de minimale dekkingsbedragen voor burgerlijke aansprakelijkheid bij het besturen van voertuigen binnen de Europese Unie. Krachtens de verzekeringspolis van Zipcar en overeenkomstig alle ter zake geldende bepalingen, voorwaarden en uitsluitingen wordt er aan het Lid een schadevergoeding toegekend.

 

6.3 Onder voorbehoud van het bij bovenstaand punt 5.2 beschreven eigen risico, is er een dekking voorzien voor verlies en schade aan het Zipcar-voertuig. Er is echter geen dekking voorzien voor schade veroorzaakt door onredelijke onvoorzichtigheid of nalatigheid. In dergelijke situaties zal het Lid ten volle aansprakelijk gesteld worden voor zowel de reparatie- en/of vervangings- als alle eventuele gerelateerde kosten.

 

6.4 Tot slot is er evenmin enige dekking voorzien voor de diefstal van persoonlijke spullen uit een Zipcar-voertuig of eender welke andere persoonlijke prestatie bij een ongeval.

 

7. Duur en beëindiging

 

7.1 Deze Overeenkomst zal beginnen te lopen vanaf de aanvaarding door Zipcar van de ingevulde lidmaatschapsaanvraag en de betaling door het Lid van alle toepasselijke vergoedingen. De Overeenkomst zal blijven lopen, totdat het lidmaatschap wordt herroepen in overeenstemming met punt 7. Het Lid heeft het recht om deze Overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen te herroepen zonder hiervoor een reden te moeten opgeven. 14 dagen na de start van deze Overeenkomst zal de herroepingstermijn aflopen. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet het lid Zipcar informeren van zijn beslissing om deze Overeenkomst te herroepen door dit via een duidelijke kennisgeving in die zin per e-mail te versturen naar service@zipcar.be of door ons te bellen op het nummer 078790980. Het Lid kan het als Bijlage 3 toegevoegde model van herroepingsformulier gebruiken, maar is daar niet toe verplicht.

 

Als een Lid deze Overeenkomst en zijn lidmaatschap herroept binnen de herroepingstermijn en voordat we eender welke autodeeldiensten aan het Lid geleverd hebben, zullen we alle betalingen terugstorten, die we van het Lid in kwestie ontvingen.

 

Een Lid kan om de verstrekking van autodeeldiensten verzoeken tijdens de herroepingstermijn. Als we tijdens de herroepingstermijn autodeeldiensten leveren, dan zal het Lid nog steeds het recht hebben om deze Overeenkomst tijdens de herroepingstermijn op te zeggen. In dat geval: (a) zal Zipcar een evenredig deel van de jaarlijkse of maandelijkse lidmaatschapsvergoeding (al naargelang wat van toepassing is) van het Lid terugstorten en zal een dergelijke terugstorting berekend worden rekening houdend met de datum waarop de herroeping verricht werd; en (b) zal het Lid Zipcar de kosten dienen te betalen die er voor het gebruik van de voertuigen van Zipcar tijdens de herroepingstermijn gemaakt werden, alsook alle eventuele andere kosten en/of boetes die het Lid opgelegd kreeg in verband met het gebruik van de voertuigen van Zipcar tijdens de herroepingsperiode.

 

Na afloop van de herroepingsperiode kan een Lid deze Overeenkomst en zijn lidmaatschap opzeggen door een telefonische kennisgeving in die zin te verrichten met de inachtneming van een opzeggingstermijn van één dag op het nummer 078790980. Gelieve er nota van te nemen dat er geen maandelijkse, jaarlijkse, aanvraag- of soortgelijke vergoeding terugbetaald zal worden bij opzegging door het Lid na afloop van de herroepingstermijn, tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders bepaald zou zijn in deze Overeenkomst.

 

Naast de bij punt 7.2 hieronder uiteengezette opzeggingsbepalingen kan Zipcar deze Overeenkomst ook op eender welk moment opzeggen door middel van een kennisgeving in die zin aan het Lid te richten met de inachtneming van een minimale opzeggingstermijn van dertig (30) dagen, waarna Zipcar een evenredig deel van de jaarlijkse lidmaatschapsvergoeding van het Lid voor het jaar van de opzegging zal terugbetalen. Bij de opzegging of herroeping van deze Overeenkomst zal het Lid verantwoordelijk blijven voor alle vergoedingen, kosten of uitgaven die er voorafgaand aan de beëindiging van deze Overeenkomst gemaakt werden.

 

7.2 Het staat Zipcar eveneens vrij om de huidige Overeenkomst zonder tussenkomst van een rechtbank met onmiddellijke ingang op te zeggen via een eenvoudige kennisgeving aan het Lid in die zin, als het Lid: (a) nalaat om een krachtens deze Overeenkomst verschuldigd bedrag te betalen; (b) een in de Overeenkomst of Regels gespecificeerde bepaling of voorwaarde niet nakomt; (c) betrokken raakt bij een ongeval met een Zipcar-voertuig dat naar redelijke mening van Zipcar het Lid niet langer in aanmerking doet komen of ongeschikt maakt voor verder lidmaatschap; (d) zich inlaat met activiteiten of gedragingen die Zipcar in alle redelijkheid ongepast, nalatig, beledigend, grof of op een andere manier onaanvaardbaar acht; of (e) zijn schulden niet op hun vervaldatum betaalt, insolvent wordt, een ontbinding of vereffening voorstelt, of een algemene schikking of waarborgregeling treft ten gunste van haar crediteurs. Bij een beëindiging in overeenstemming met dit punt 7.2 zal er geen lidmaatschaps- of andere vergoeding terugbetaald worden.

 

7.3 Bij beëindiging zullen alle rechten van het Lid om gebruik te maken van de diensten en voertuigen van Zipcar meteen komen te vervallen. Het Lid stemt ermee in om Zipcar onmiddellijk elk voertuig en elk ander eigendom van Zipcar terug te bezorgen, dat het Lid nog in zijn bezit zou hebben, met inbegrip van, mocht hem dat gevraagd worden, alle Zipkaarten. Voor het overige is het Lid gehouden tot en stemt het Lid in met de betaling van alle eventuele juridische kosten, rechtbankkosten of uitgaven die verband houden met het afdwingen van de voorwaarden van deze Overeenkomst, zij het op het moment van beëindiging of op een andere manier (met inbegrip van o.a. alle eventuele kosten die er met de recuperatie van voormelde eigendom of andere aan Zipcar verschuldigde bedragen verband zouden houden).

 

8. Beperking van aansprakelijkheid

 

8.1 Onder voorbehoud van onderstaand punt 8.5, zal Zipcar niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het verlies of de beschadiging van goederen die zich op of in het voertuig of op of in het voertuig van een derde bevonden (tenzij het verlies of de schade te wijten is aan onze nalatigheid of het niet nakomen van onze verplichtingen krachtens deze Overeenkomst).

 

8.2 Onder voorbehoud van onderstaand punt 8.5, zal Zipcar niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor eender welk lichamelijk letsel of overlijden dat met u of eender welke derde verband zou houden en dat zou voortvloeien uit het gebruik van een Zipcar-voertuig.

 

8.3 Onder voorbehoud van onderstaand punt 8.5, zal Zipcar niet aansprakelijk gesteld kunnen worden ten aanzien van een Lid krachtens of in verband met deze overeenkomst, zij het bij een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, foutieve voorstelling of op een andere manier, voor:

 

 1. verlies of schade geleden door het Lid als gevolg van door derden geformuleerde claims, tenzij het geleden verlies of de geleden schade te wijten is aan onze nalatigheid of het niet opnemen van onze verantwoordelijkheid;

 2. verlies of schade geleden door het Lid als gevolg van of in verband met (i) de reservatie, de levering, de werking of het gebruik van een Zipcar-voertuig of (ii) eender welke voertuig accessoires, ongeacht of deze nu door Zipcar of een Lid geleverd werden (bagagerekken, fietsrekken, babystoeltjes, enz. – het Lid is verantwoordelijk voor de veilige installatie van zulke accessoires en moet de staat van dergelijke accessoires controleren vóór gebruik), tenzij dergelijk geleden verlies of dergelijke geleden schade te wijten is aan onze nalatigheid of het niet nakomen van onze verplichtingen krachtens deze overeenkomst;

 3. winstderving, inkomensverlies of verlies van goodwill, bedrijfskansen of verwachte besparingen door het Lid, zelfs als dit te voorzien was of als Zipcar gewezen werd op de mogelijkheid van zulke verliezen.

 

8.4 Onder voorbehoud van onderstaand punt 8.5, zal de totale en globale aansprakelijkheid van Zipcar krachtens of in verband met deze overeenkomst in geen geval, zij het wegens een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, foutieve voorstelling of op een andere manier:

 

a. voor schade aan eigendommen van derden meer kunnen bedragen dan het algemene aansprakelijkheidsbedrag van € 5.000.000,00 noch zal deze

b. voor alle andere verliezen en schade meer kunnen bedragen dan een bedrag gelijk aan de totale lidmaatschaps- en voertuiggebruiksvergoedingen die er door het Lid betaald werden en verschuldigd zijn in de loop van de laatste 12 maanden voorafgaand aan de eerste datum waarop zich een gebeurtenis voordeed, die aanleiding gaf tot het inroepen van de aansprakelijkheid.

 

8.5 Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van Zipcar voor lichamelijk letsel of overlijden als gevolg van ernstig verzuim of bedrog door Zipcar kunnen beperken of uitsluiten.

 

9. Slotbepalingen

 

9.1 Door het lidmaatschap aan te vragen en een Zipcar-lid te worden, verklaart en garandeert het Lid aan Zipcar dat hij alle toelichtingen gekregen heeft, waarom hij redelijkerwijs verzocht zou kunnen hebben in verband met de inhoud van deze Overeenkomst, met inbegrip van alle Bijlagen, en dat hij de hem toekomende verbintenissen en verplichtingen krachtens deze Overeenkomst zorgvuldig doorgenomen en begrepen heeft. Verder verklaart het Lid ook dat hij de Privacyverklaring van Zipcar doorgenomen en begrepen heeft en erkent hij dat eender welke informatie die gedeeld wordt door of verzameld wordt van of over het Lid door Zipcar gebruikt kan worden in overeenstemming met de bepalingen van de Privacyverklaring, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd kan worden.

 

9.2 De rechten die aan het Lid krachtens deze Overeenkomst worden toegekend, zijn niet toewijsbaar of overdraagbaar, noch geheel, noch gedeeltelijk. Elke poging om deze Overeenkomst over te dragen zonder de schriftelijke toestemming van Zipcar zal nietig, onafdwingbaar en van generlei waarde zijn.

 

9.3 Het feit dat Zipcar een recht of bevoegdheid laattijdig of niet uitoefent bij niet-naleving van of inbreuk op een van de voorwaarden van deze Overeenkomst door het Lid, zal dit recht of deze bevoegdheid niet beïnvloeden, noch als een verklaring van afstand ten aanzien van dit recht of deze bevoegdheid beschouwd kunnen worden. Het feit dat Zipcar afziet van een verbintenis, een voorwaarde of een afspraak die door het Lid nagekomen moet worden, mag niet beschouwd worden als een verklaring van afstand ten aanzien van eender welke latere of eerdere inbreuk hierop of op een andere verbintenis. Tenzij er ter zake iets anders bepaald zou zijn, zullen alle in deze Overeenkomst voorziene rechtsmiddelen als cumulatief en aanvullend op en niet in de plaats van andere rechtsmiddelen gelden, waarover eender welke partij bij wet of in billijkheid of op eender welke andere manier kan beschikken.

 

9.4 Mocht een bepaling, modaliteit, beding of voorwaarde van deze Overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig of onafdwingbaar blijken, dan zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven, alsof deze Overeenkomst gesloten werd zonder het ongeldige stuk. Verder spreken de partijen af om in een dergelijke situatie de ongeldige bepaling door een geldige te vervangen, die de bedoeling en het economische effect van de ongeldige bepaling het dichtst benadert.

 

9.5 Onderhavige Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen in verband met deze Overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door Belgische rechtbanken, waarbij de Brusselse rechtbanken als bevoegd zullen gelden. De partijen stemmen hierbij in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken, aanvaarden de betekening van procedurehandelingen per post en verklaren afstand te doen van alle verweermiddelen inzake rechtsbevoegdheid en locatie die ze anders zouden kunnen inroepen.

 

9.6 Het staat Zipcar vrij om deze Overeenkomst en alle hieraan gerelateerde rechten over te dragen aan een lid van de Avis Budget Group bij eenvoudige kennisgeving aan het Lid.

 

9.7 Alle kennisgevingen of mededelingen die gedaan moeten of mogen worden aan de Leden, zullen schriftelijk gebeuren en zullen als toereikend verricht gelden, als ze verstuurd werden per e-mail of post naar het Lid in kwestie naar het e-mail- of postadres dat aan Zipcar werd bezorgd in de ingevulde aanvraag van het Lid of zoals bijgewerkt werd door het Lid en door Zipcar bewaard wordt. Alle kennisgevingen of mededelingen die door Zipcar gedaan moeten of mogen worden, zullen schriftelijk gebeuren en zullen als toereikend verricht gelden, als ze per e-mail of post verstuurd werden naar het volgende adres:

 

Zipcar Belgium bvba

Kouterveldstraat 14

1831 Diegem

België

Ondernemingsnummer: 0642.952.226.

E-mailadres: service@zipcar.be

Elke via e-mail verrichte kennisgeving zal geacht worden ontvangen te zijn op de eerste werkdag na verzending, tenzij de verzendende partij ervan in kennis wordt gesteld dat het e-mailadres ongeldig is. Elke per brief verrichte kennisgeving zal geacht worden ontvangen te zijn op de vierde werkdag na verzending.

De Bijlagen maken integraal deel uit van deze Overeenkomst:

Bijlage 1: Regels inzake voertuiggebruik
Bijlage 2: Lidmaatschap, rijtarieven en bijkomende kosten
Bijlage 3: Model van herroepingsformulier


 


 


 

Bijlage 1: Regels inzake voertuiggebruik

Naast de Regels en verplichtingen die in de Zipcar-overeenkomst uiteengezet worden, moeten Leden de in deze Bijlage uiteengezette Regels zorgvuldig doornemen en naleven. Iedereen die een lidmaatschapsaanvraag indient bij Zipcar, zou deze Regels moeten lezen en begrijpen, alvorens een aanvraag in te dienen en eender welke verzekeringscontrole-, aanvraag- en/of lidmaatschapsvergoeding te betalen. Door Lid te worden of te blijven, wordt u geacht alle volgende Regels aanvaard te hebben en te zullen naleven. Woorden die in deze Bijlage met een hoofdletter beginnen, zullen de betekenis hebben, die er aan deze woorden in onderhavige Overeenkomst toegedicht wordt.

1. Personen die de voertuigen mogen gebruiken

Alleen actieve Zipcar-leden met een goede reputatie die over het vereiste rijbewijs beschikken, zullen de Zipcar-voertuigen mogen besturen. Voor niet-leden is het uitdrukkelijk verboden om op eender welk moment een Zipcar-voertuig te besturen. Alleen Leden mogen een Zipcar-voertuig reserveren op basis van hun eigen Zipcar-lidmaatschapsaccount. Het is voor Leden uitdrukkelijk verboden om voertuigen te besturen, die onder het account van een ander Lid gereserveerd werden.

2. Verboden vormen van gebruik

 

2.1 Onder de volgende omstandigheden is het gebruik van een Zipcar-voertuig verboden:

 

a. Gebruik van een Zipcar-voertuig als terreinwagen of pacemaker, om de betrouwbaarheid of snelheid van het voertuig uit te testen, om iemand mee te leren rijden of in het kader van motorrally's, wedstrijden of oefenwedstrijden;

 

b. Trekken van een aanhangwagen of ander voertuig;

 

c. Vervoeren van passagiers in het kader van een verhuurregeling of tegen betaling;

 

d. Gebruik door iemand die onder invloed is van (i) alcohol of (ii) drugs of medicatie, waarbij het na inname verboden is of afgeraden wordt om nog een voertuig te besturen;

 

e. Voor het begaan van een misdrijf of voor eender welke illegale activiteit of onwettig doel;

 

f. Gebruik op een onvoorzichtige, nalatige of verkeerde manier of eender welk abnormaal gebruik van het voertuig;

 

g. Gebruik door iemand die Zipcar foutieve informatie bezorgde of wiens verklaringen vals blijken (o.a. wat zijn/haar naam, leeftijd of adres betreft);

 

h. Besturen van een Zipcar-voertuig in andere landen dan België, aangezien dit verboden is.

 

i. Vervoeren van een groter aantal passagiers dan de voorziene zitplaatscapaciteit van het voertuig toelaat of vervoeren van bagage of andere elementen die voor een overbelasting van het voertuig zouden zorgen;

 

j. Vervoeren van gevaarlijke, giftige, ontvlambare of illegale materialen;

 

k. Besturen van een voertuig tijdens het gebruik van een communicatietoestel dat u van het rijden kan afleiden, bv. om tekstberichten te versturen, te e-mailen of het gebruik van een gsm zonder handenvrije kit tijdens het rijden of het zich op dat moment op een andere manier bezighouden met soortgelijke activiteiten die door de toepasselijke wetgeving als verboden gelden.

 

l. In het kader van de Automobielhandel;

 

 1. Dragen of vervoeren van goederen van derden tegen vergoeding of betaling, zoals bv. gebeurt bij het verstrekken van koeriers- of leveringsdiensten; en

 

 1. Vervoeren van professionele sporters of professionele entertainers.

2.2 Bovenstaande voorbeelden zijn niet-exhaustief bedoeld. Elk onredelijk of ongepast gebruik van een Zipcar-voertuig naar mening van Zipcar kan als een inbreuk op deze Regels beschouwd worden. Zonder het voorgaande hiermee te willen beperken, moeten Leden Zipcar-voertuigen altijd in overeenstemming met het verkeersreglement en andere toepasselijke wetten en voorschriften gebruiken. Zipcar kan de autoriteiten informeren over elk gebruik van een Zipcar-voertuig of andere activiteiten die indruisen tegen de toepasselijke wetten en/of reglementeringen.

2.3 Zipcar mag het gebruik van haar service door eender welk Lid opschorten of beëindigen omwille van een inbreuk op eender welke van deze Regels. Bij opschorting of beëindiging zullen alle eventuele bestaande reservaties voor het Lid door Zipcar naar eigen goeddunken geannuleerd kunnen worden. Verder zullen Leden ook verantwoordelijk gesteld worden voor alle kosten, vergoedingen en uitgaven die Zipcar te beurt zouden vallen als gevolg van een inbreuk op eender welke van deze Regels.

3. Zipcar-voertuigen reserveren

 

3.1 Leden moeten Zipcar-voertuigen eerst online of via de Zipcar-app reserveren met een tot 15 minuten durende pre-verhuurblokkering, alvorens het voertuig te gaan oppikken. Zipcar garandeert geenszins de beschikbaarheid van een Zipcar-voertuig, maar zal zich alle redelijke inspanningen getroosten om haar leden van een redelijke beschikbaarheid van Zipcar-voertuigen te verzekeren.

 

3.2 De minimale huurtermijn bedraagt één minuut. De maximale huurtermijn bedraagt 24 uur, behalve tijdens officiële schoolvakanties (op basis van de schoolkalenders van het onderwijs van de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap), dan bedraagt de maximale huurtermijn 48 uur. Indien een voertuig voor een langere periode dan de hierboven beschreven periodes gehuurd wordt, dan behoudt Zipcar het recht om het lid te schorsen en/of de toegang tot het voertuig te ontzeggen. Ook kunnen eventuele schadevergoedingen aangerekend worden. Het huren van een voertuig voor langere periodes is verboden. 

 

3.3 Per periode van 24 uur kunnen er maar 2 pre-verhuurblokkeringen geannuleerd worden. Voor bijkomende annulaties van pre-verhuurblokkeringen kunnen er eventueel kosten en/of annulatievergoedingen aangerekend worden, zoals verder beschreven in Bijlage 2: Lidmaatschap, Rijtarieven en Bijkomende Lasten.

 

3.4 Wanneer een Lid een einde wil maken aan zijn gebruik van een Zipcar-voertuig, dan kan het Lid zich afmelden voor het Zipcar-voertuig in kwestie met behulp van zijn Zipkaart en/of Zipcar-app. Het Lid zal zich alleen kunnen afmelden voor een Zipcar-voertuig, wanneer hij het Zipcar-voertuig op een Toegestane Parkeerzone (zoals gedefinieerd bij punt 1(e)) geparkeerd heeft. Als een Lid het Zipcar-voertuig in een Toegestane Parkeerzone geparkeerd heeft en zich niet kan afmelden voor het voertuig, dient hij meteen de ledendienst te bellen op het nummer 078790980.

 

Totdat ze zich afgemeld hebben voor het Zipcar-voertuig in kwestie, zal men Leden blijven aanrekenen voor het gebruik ervan.

 

Na gebruik moeten Leden het Zipcar-voertuig achterlaten in een Toegestane Parkeerzone zoals gedefinieerd bij punt 1(e) van deze Overeenkomst, waarbij alle kosten of boetes als gevolg van het achterlaten van een Zipcar-voertuig buiten de Toegestane Parkeerzone het Lid aangerekend zullen worden en het Lid voor de betaling van al deze kosten en/of boetes zal instaan.

 

3.7 Het besturen van Zipcar-voertuigen zal de Leden aangerekend worden op basis van de volgende prijsstellingsstructuur: Bijlage 2: Lidmaatschap, rijtarieven en bijkomende kosten.

 

 

 

4. Oppikken en parkeren van voertuigen/staat van het voertuig/gestolen voertuigen/persoonlijke bezittingen en verloren eigendom

 

4.1 U moet het geselecteerde voertuig oppikken op de parkeerplaats, waar het geselecteerde voertuig geparkeerd staat zoals aangegeven in de Zipcar-app en, eenmaal u uw verplaatsing verricht hebt en het Zipcar-voertuig niet langer nodig hebt, kunt u het geparkeerd, veilig, proper (alle rommel verwijderd), met minstens een voor een kwart gevulde brandstoftank en in goed werkende staat achterlaten in de Toegestane Parkeerzone, zoals gedefinieerd bij punt 1(e) van deze Overeenkomst. Als u niet op voorhand gereserveerd hebt en als de Zipcar-app aangeeft dat er Zipcar-voertuigen beschikbaar zijn, dan mag u het Zipcar-voertuig reserveren en kunt u zich aanmelden met uw Zipkaart of Zipcar-app om bezit te nemen van het Zipcar-voertuig, wanneer het u past. Zipcar-voertuigen moeten gereserveerd worden via de website www.zipcar.be of de Zipcar-app, alvorens u als gebruiker van het voertuig aan te melden en bezit te nemen van een Zipcar-voertuig.

 

4.2 Alvorens bezit te nemen van een voertuig, moet u de buitenkant inspecteren en ook de binnenkant goed inspecteren. Vooraleer u met het voertuig wegrijdt, moet u Zipcar informeren over alle eventuele schade of onregelmatigheden die u aan het voertuig of de werking ervan zou hebben vastgesteld. Zonder de reikwijdte van het voorgaande te willen beperken, moet u Zipcar op de hoogte brengen van elk waarschuwingslampje dat na het starten van de motor zou blijven branden, elk spoor van lekkende vloeistoffen nabij het voertuigen, eventuele barsten of krassen in de voorruit, ontbrekende of niet-werkende rij- of signalisatielampen, kapotte of ontbrekende achteruitkijkspiegels alsook van elke andere situatie die maakt dat het voertuig niet zonder gevaar gebruikt kan worden en elke andere schade die niet in het schadelogboek van het voertuig genoteerd werd, dat u binnenin het voertuig kunt vinden (het 'Schadelogboek'). Mocht u schade opmerken, die niet opgetekend werd in het Schadelogboek, moet u Zipcar hierover informeren, voordat u met het voertuig wegrijdt en dat op de vereiste manier, zoals uiteengezet op onze website: www.zipcar.be

4.3 Als u Zipcar niet in kennis stelt van een probleem alvorens een voertuig in bezit te nemen en/of ermee weg te rijden, dan zult u aansprakelijk gesteld worden voor elk eventueel probleem met het voertuig dat na uw reservatie ontdekt of gemeld zou worden, waaronder schade aan het voertuig, een gebrek aan netheid en onderhouds- of andere toepasselijke vergoedingen, en kan Zipcar uw lidmaatschap opschorten of zelfs beëindigen.

4.4 De sleutel, sleutelhanger of ander toestel om het voertuig mee te starten, moet in het voertuig blijven en/of moet teruggelegd worden op de aangewezen locatie in het voertuig na afloop van de reservatie. Het voertuig moet te allen tijd vergrendeld worden met behulp van de voertuigsleutel, als het niet gebruikt wordt tijdens uw reservatie. Als u gebruikmaakt van de Zipkaart of de Zipcar-app om het voertuig te vergrendelen, dan beëindigt u uw reservatie. U moet Zipcar er meteen van op de hoogte brengen, als u de sleutel/de sleutelhanger of het starttoestel, de tankkaart of de parkeerpas (voor zover van toepassing) niet in het voertuig hebt achtergelaten. Er zal u het relevante tarief voor het gebruik van het voertuig aangerekend worden, totdat u Zipcar op de juiste manier geïnformeerd hebt zoals uiteengezet op de website Bijlage 2: Lidmaatschap, rijtarieven en bijkomende kosten en u zal verantwoordelijk blijven voor het voertuig gedurende deze periode. Verder kan er u ook een vergoeding aangerekend worden voor de elementen die er in het voertuig ontbreken.

 

 

4.5 U bent verantwoordelijk voor alle lasten en kosten die er in verband met het Zipcar-voertuig ontstaan gedurende de hele periode van de reservatie en totdat u Zipcar op de hoogte hebt gebracht van het einde van uw gebruik ervan op de juiste manier zoals in Bijlage 2: Lidmaatschap, rijtarieven en bijkomende kosten vermeld wordt. Het voertuig moet geparkeerd, beveiligd, gesloten, vergrendeld en bruikbaar achtergelaten worden (alle accessoires uit, sleutel uit het stopcontact en op de juiste plaats opgeborgen, alle vensters, deuren, luiken, schuifdaken en andere openingen gesloten, tankkaart, parkeerpas en andere accessoires in het voertuig) in de Aangewezen Parkeerzone, zoals gedefinieerd bij punt 1(e) van deze Overeenkomst.

 

4.6 Gestolen voertuigen moeten onmiddellijk telefonisch gemeld worden aan Zipcar en de Zipkaart moet onmiddellijk aan Zipcar terugbezorgd worden als bewijs dat u deze veilig op zak had, op het moment dat het voertuig gestolen werd.

 

4.7 U moet nagaan of u geen persoonlijke spullen in het Zipcar-voertuig achtergelaten hebt. Zipcar getroost zich redelijke inspanningen om eventuele verloren spullen terug aan hun eigenaar te bezorgen. Zipcar zal echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor dergelijke spullen die in een voertuig achtergelaten of uit een voertuig gestolen worden. U stemt er van uw kant mee in om Zipcar niet verantwoordelijk te houden voor dergelijke spullen, ongeacht of deze nu aan u of aan een derde toebehoorden. Voorwerpen die Zipcar in een voertuig aantreft, zullen geregistreerd en door Zipcar bewaard worden gedurende een periode van niet minder dan een maand. Spullen die niet opgehaald worden binnen deze termijn, zullen naar goeddunken van Zipcar aan een goed doel gegeven of van de hand gedaan worden.

 

4.8 Voor elektrisch aangedreven voertuigen geldt dat u het voertuig op het einde van reservatie ook moet aansluiten op het respectieve laadstation. Doet u dat niet, dan kunnen er u bijkomende kosten aangerekend worden zoals beschreven in Bijlage 2: Lidmaatschap, rijtarieven en bijkomende kosten.

 

5. Tankbeurten en toegelaten uitgaven

 

5.1 Wanneer u een Zipcar-voertuig gebruikt, is Zipcar gehouden tot de betaling van de tankkosten onder voorbehoud van eventuele extra kosten voor het overschrijden van het bepaalde aantal kilometer dat er voor een reservatie kan gelden. Als het brandstofpeil op minder dan een kwart van een volle tank staat, kan het zijn dat Leden met op benzine/diesel rijdende Zipcar-voertuigen moeten gaan tanken. Hiervoor krijgt u van ons een tankkaart. Als de tankkaart ontbreekt of niet werkt, dan zal Zipcar u de daadwerkelijke tankkosten terugbetalen, als u deze zelf betaalde in overeenstemming met punt 5.2 hieronder. Gaan tanken met een voertuig kan het Lid recht geven op een rijkrediet zoals in Bijlage 2: Lidmaatschap, rijtarieven en bijkomende kosten vermeld wordt. Zipcar-tankkaarten mogen alleen gebruikt worden om met Zipcar-voertuigen te gaan tanken en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Leden moeten erop toezien dat ze de juiste brandstof kiezen, wanneer ze met het voertuig gaan tanken (benzine of diesel). Brandstofdecontaminatiekosten en andere schade of kosten met inbegrip van pechverhelping of recuperatie als gevolg van het gebruik van de verkeerde brandstof of verlies of beschadiging van de Zipcar-tankkaart zullen aangerekend worden zoals vermeld in Bijlage 2: Lidmaatschap, rijtarieven en bijkomende kosten, zullen niet beperkt zijn tot het eigen risico en worden niet gedekt door de verzekering van Zipcar of een afkoopregeling voor het eigen risico.

 

 

5.2 Een 'Toegelaten Uitgave' wordt gedefinieerd als elke andere uitgave die op voorhand goedgekeurd werd door een Zipcar-vertegenwoordiger. Als u een Toegelaten Uitgave betaalt, moet u het echte betalingsbewijs waaruit blijkt wat u precies gekocht hebt, alsook de datum en het tijdstip van de aankoop (die binnen uw reservatie moeten vallen) bewaren en hierop de kilometerstand op het moment van de aankoop noteren. Gelieve uw naam in drukletters op het bewijs te schrijven en dit ons per e-mail te bezorgen op service@zipcar.be binnen dertig (30) dagen na uw reservatie. Wij zullen dit bedrag dan naar de relevante bankrekening of kredietkaart overmaken, waarover we voor de respectieve reservatie beschikken. Zonder een dergelijk bewijs of als het bewijs 30 dagen of meer na de reservatiedatum wordt ingediend, zal er geen krediet of terugbetaling toegekend worden.

 

6. Onderhoud/netheid

 

6.1 Zipcar zal voor al het nodige en vereiste routine-onderhoud van haar voertuigen zorgen. Leden zijn echter verantwoordelijk voor de netheid binnenin de voertuigen door hun eventuele afval te verwijderen en verder verwachten we van Leden dat ze ons ook helpen bij het handhaven van de rijveiligheid en prestaties van het voertuig, wanneer het voertuig aangeeft dat een reparatie of onderhoud vereist is, door te bellen naar 078970980.

 

6.2 Van tijd tot tijd kan het gebeuren dat de hulp van de wegenwacht ingeroepen moet worden. Zipcar voorziet een dergelijke hulp als onderdeel van de door ons aangeboden service. Als een Lid echter de hulp van de wegenwacht nodig heeft als gevolg van een inbreuk op deze Overeenkomst of een schending van Zipcar-regels, dan kunnen de kosten voor de geleverde service het Lid aangerekend worden.

 

6.3 Ongewone geluiden of een vreemd rijgevoel, met inbegrip van o.a. brandende waarschuwingslampjes, indicatoren, abnormale of vreemde motor- of andere mechanische geluiden, veranderingen in prestaties of ongewone rijervaringen, moeten zodra ze opgemerkt worden, aan Zipcar gemeld worden door te bellen naar het nummer 078790980. Het niet melden van dergelijke onregelmatigheden tijdens het gebruik van een Zipcar-voertuig kan leiden tot een onmiddellijke schorsing of beëindiging van het lidmaatschap van het Lid en kan eveneens tot gevolg hebben dat het Lid aansprakelijk wordt gesteld voor alle eventuele schade die er zou ontstaan als gevolg van het verdere gebruik van het voertuig ondanks dergelijke onregelmatigheden. Dergelijke schade zal niet beperkt zijn tot het eigen risico en wordt niet gedekt door de verzekering van Zipcar of een afkoopregeling voor het eigen risico.

 

7. Pannes of incidenten

 

7.1 Alle pannes, ongevallen of soortgelijke incidenten met Zipcar-voertuigen moeten onmiddellijk telefonisch gemeld worden op het nummer 078790980.

 

7.2 Pannes en wegenwachthulp. Bij het gebruik van het voertuig moet u de instructies van de gebruiksaanwijzing volgen. Als er zich een probleem voordoet dat het gebruik van het voertuig onmogelijk maakt of beperkt of dat de veiligheid in het gedrang kan brengen, dient u Zipcar hiervan meteen in kennis te stellen en de instructies van Zipcar op te volgen. Indien ze daartoe toelating kregen van een Zipcar-vertegenwoordiger, mogen Leden betalen voor sleepdiensten, reparaties en andere uitgaven (waarbij deze bedragen dan als Toegestane Uitgaven beschouwd zullen worden, die terugbetaald kunnen worden zoals bepaald bij punt 5.2) of, indien de Zipcar-vertegenwoordiger daarmee instemde, kunt u deze op de rekening van Zipcar laten zetten bij de respectieve dienstverlener.

 

7.3 Starten met starkabels. Het is strikt verboden om startkabels op een Zipcar-voertuig aan te sluiten om het voertuig zelf of een ander voertuig te starten. U bent ten volle verantwoordelijk voor alle verliezen, kosten en/of schade die er uit een inbreuk op dit punt 7.3 zou kunnen voortvloeien.

 

7.4 Ongeval. Bij een ongeval moet het Lid het incidentenrapportformulier van Zipcar invullen en daarbij de volgende informatie verzamelen:

 

a. de datum, het tijdstip en de plaats van het ongeval;

 

b. de nummerplaten van alle andere betrokken voertuigen, hun model en bouwjaar, hun identificatienummer (serienummer) en het nummer van het verzekeringsattest (met vermelding van de naam, het adres en het telefoonnummer van de verzekeringsmakelaar);

 

c. de namen, adressen en rijbewijsnummers van de personen die bij het ongeval betrokken waren;

 

d. de naam, het adres en het rijbewijsnummer van de eigenaar van de wagen (als hij of zij niet de bestuurder is);

 

e. de namen, adressen en telefoonnummers van getuigen, passagiers en andere betrokken personen; en

 

f. de omstandigheden van het ongeval.

Al naargelang de ernst van het ongeluk kan er ook aan het Lid gevraagd worden om een officieel proces-verbaal te laten opmaken en te bezorgen, evenals, indien mogelijk, een gezamenlijk overeengekomen verklaring.

7.5 Onderzoek en procedure. Leden moeten Zipcar en eender welke andere expertisedienst belast met schadegevallen de bevindingen van eender welk rapport en eender welke kennisgeving in verband met een claim of rechtszaak tegen Zipcar bezorgen aangaande eender welk ongeval waarbij een Zipcar-voertuig betrokken was. Leden stemmen ermee in om bij het onderzoek en de verdediging tegen elke dergelijke claim en rechtszaak hun volle medewerking aan Zipcar te verlenen. Totdat het onderzoek afgerond is, zal het account van een dergelijk Lid opgeschort worden.

 

7.6 Het Lid zal ertoe gehouden zijn om de kosten te betalen in verband met de reparatie, de recuperatie en het verlies van gebruik van eender welk Zipcar-voertuig, alsook alle aan derden berokkende letsel- en materiële schade als gevolg van dergelijke voorvallen tot aan het actuele Eigen risico zoals bepaald in Bijlage 2: Lidmaatschap, rijtarieven en bijkomende kosten (behalve voor zover er gebruikgemaakt zou zijn van een afkoopregeling voor het eigen risico). Er zullen ramingen van de eventuele kosten ter inzage ter beschikking gesteld worden van het Lid en de kosten kunnen voorafgaand aan de reparatie bekeken worden. Gelieve er nota van te nemen dat, zoals bepaald bij punt 5.1 van de Overeenkomst, een Lid verantwoordelijk gehouden kan worden voor alle toepasselijke schade en kosten als gevolg van het niet nakomen van de bepalingen van de Overeenkomst door het Lid.

 

8. Verkeersovertredingen

 

8.1 U bent verantwoordelijk voor alle verkeersovertredingen die u tijdens uw reservatie zou begaan of die uit uw gebruik van een Zipcar-voertuig zouden voortvloeien. Dergelijke verkeersovertredingen omvatten onder meer fout parkeren, te snel rijden, door het rood licht rijden, geflitst worden en tolgeldovertredingen. U bent aansprakelijk voor alle boetes/kosten die er naar aanleiding van dergelijke inbreuken betaald dienen te worden, met inbegrip van boetes voor laattijdige betaling en eender welke boetes/kosten die er door de uitreikende gemeente nog aan toegevoegd zouden worden. U bent ertoe gehouden om alle tolgeld en alle eventuele boetes voor tolgeldfraude te betalen. Waar mogelijk, komt het aan het Lid toe om de relevante instanties rechtstreeks te betalen. In het kader van de verwerking van dergelijke overtredingen kan ook Zipcar kosten aanrekenen. Zie Bijlage 2: Lidmaatschap, rijtarieven en bijkomende kosten. U moet dergelijke schendingen zo snel mogelijk aan een Zipcar-vertegenwoordiger melden binnen de voor de overtreding voorgeschreven termijn (bv. als de zaak bij de rechtbank aanhangig gemaakt wordt).

 

8.2 U moet Zipcar in kennis stellen van elke kennisgeving van begane verkeersovertredingen die u op het voertuig zou aantreffen op het moment dat u het gaat oppikken. Voor alle niet-gemelde verkeersovertredingen zal het Lid verantwoordelijk gesteld worden, dat het Zipcar-voertuig gebruikte of dat ervoor verantwoordelijk was op het moment dat de overtreding begaan werd.

 

8.3 Aan het einde van uw gebruik van een Zipcar-voertuig en/of reservatie mag u het voertuig niet achterlaten in een zone waar er parkeersbeperkingen gelden of die zich niet binnen de Toegestane Parkeerzone situeert. Als u het voertuig in een zone achterlaat, waar er zulke beperkingen gelden, dan moet u Zipcar hiervan meteen van in kennis stellen, en zult u zelf instaan voor alle eventuele kennisgevingen van overtredingen, parkeerboetes of sleepkosten die Zipcar te beurt zouden vallen.

 

8.4 Wanneer een overtreding die begaan werd tijdens of na de Reservatieperiode van het Lid en die veroorzaakt werd door het niet naleven van een parkeerreglementering, rechtstreeks naar Zipcar verstuurd wordt, dan zal de verantwoordelijkheid voor de kennisgeving van de boete/kosten op het Lid overgedragen worden en zal het Lid vervolgens ten volle verantwoordelijk gesteld worden voor alle briefwisseling met de gepaste instantie alsook voor alle verschuldigde boetes/kosten. Zipcar zal een Lid altijd meedelen voor welke van beide handelwijzen er door haar geopteerd werd en zal al het mogelijke doen om Leden te informeren, alvorens de hen toerekenbare boetes/kosten te betalen. Eenmaal deze betaald werden door Zipcar, kan het zijn dat het Lid niet langer de mogelijkheid heeft om de boete/kosten te betwisten. Het recht om verzet aan te tekenen of de aansprakelijkheid over te dragen met betrekking tot kosten waarvan de betaling gevraagd wordt door een instantie of orgaan, komt Zipcar toe en zal geheel naar haar goeddunken gebeuren. Bij verkeersovertredingen is Zipcar wettelijk verplicht om de gegevens van het Lid dat de overtreding beging, aan de politie over te maken, die daarop rechtstreeks contact zal opnemen met het Lid.

 

9. Toegangskaart/ontgrendeling van het voertuig met de zipkaart

Leden moeten een Zipkaart of een smartphone gebruiken om de Zipcar-voertuigen te ver- en ontgrendelen. Het wordt de leden aanbevolen om altijd hun Zipkaart bij zich te hebben. Maatschappijen die voertuigen verhuren/leasen, tankstations en andere ondernemingen met banden met Zipcar, kunnen aan Zipcar-leden vragen om hun Zipkaart voor te leggen teneinde van bepaalde diensten te genieten.

10. Roken en huisdieren

Zipcar-voertuigen zijn rookvrij en het is streng verboden om in een Zipcar-voertuig te roken. Ook het meenemen van huisdieren is verboden, tenzij ze in afgesloten transportbox vervoerd worden. Als er bewijs in Zipcar-voertuigen aangetroffen wordt, dat er in gerookt werd of dat er huisdieren in meegenomen werden, dan zullen er extra kosten aan het Lid in kwestie aangerekend worden. Als een Lid zelf rookt of toelaat dat iemand anders rookt in een Zipcar-voertuig, dan kan het lidmaatschap van het desbetreffende Lid beëindigd worden.

11. Een Zipcar-voertuig mee naar het buitenland nemen

 

 

11.1 Het is ten stelligste verboden om buiten België rond te rijden met een Zipcar-voertuig.


 


 


 


 


 


 


 


 

Bijlage 2: Lidmaatschap, rijtarieven en bijkomende lasten

Door zich aan te sluiten bij Zipcar stemt het Lid ermee in om de kosten, vergoedingen en uitgaven aan Zipcar te betalen, die uiteengezet worden in de Overeenkomst, met inbegrip van met name o.a. die welke in deze Bijlage en op www.Zipcar.be vermeld worden. Het volgende is niet exhaustief bedoeld en er kunnen ook andere specifieke vergoedingen, kosten en lasten van toepassing zijn. De partijen stemmen ermee in dat deze lasten een reële raming van de kosten vormen, die Zipcar wellicht zal dienen te maken in het geval het Lid een van de in onderhavig document beschreven acties onderneemt. Woorden die in deze Bijlage met een hoofdletter beginnen, zullen de betekenis hebben, die er aan deze woorden in onderhavige Overeenkomst toegewezen werd.

Eigen risico:

Als u betrokken raakt bij een ongeval, dan zullen er u kosten aangerekend worden tot aan het maximumbedrag van uw eigen risico, tenzij u gebruikgemaakt zou hebben van een afkoopregeling voor het eigen risico. Het eigen risico kan naar goeddunken van Zipcar gewijzigd worden. Zie www.zipcar.be voor de tarieven die op uw rijplan van toepassing zijn voor uw huidig maximaal eigen risico. Gelieve er nota van te nemen dat, zoals bepaald bij punt 5.1 van de Overeenkomst, een Lid verantwoordelijk gehouden kan worden voor alle toepasselijke schade en kosten, inclusief die boven het toepasselijke eigen risico, als gevolg van het niet nakomen van de bepalingen van de Overeenkomst door het Lid.

Bijkomende kosten:

Alle door Zipcar gemaakte kosten (met inbegrip van alle reparatie- en inningskosten, juridische kosten) (a) telkens er een bezoek aan het voertuig gebracht moet worden als gevolg van een schending van de Regels of omwille van een andere reden naar aanleiding van acties van het Lid of (b) voor eender welke andere tekortkoming van een Lid om aan de andere bepalingen van de Overeenkomst of Regels te voldoen dan die waarvoor een specifieke vergoeding of kost voorzien is in de Overeenkomst. Onverminderd de algemene aard van het voorgaande, zal er u een vergoeding aangerekend worden voor elke aan u toewijsbare vergetelheid, omissie of nalatigheid die een ongemak voor Zipcar of andere Leden zou veroorzaken, zoals het niet terugbrengen of verliezen van de sleutels van een voertuig, het niet doven van de lampen van een voertuig, het niet insteken van de stekker van een elektrisch aangedreven voertuig op het einde van een reservatie om het op te laden, het veroorzaken van schade of het toestaan dat er schade veroorzaakt wordt aan een voertuig waardoor dit gerepareerd of (langs binnen of buiten) schoongemaakt moet worden, het terugbrengen van een voertuig naar de verkeerde locatie of het achterlaten van het voertuig in een zone waar er parkeerrestricties gelden, het niet betalen van een parkeerboete, het niet meteen verwittigen van een Zipcar van een diefstal, daad van vandalisme of schade die verband houdt met het voertuig, enz. Leden aan wie dergelijke kosten aangerekend zullen worden, zullen recht hebben op een gedetailleerde opsomming van de respectieve kosten. In afwachting van de definitieve reparatie kan het geraamde bedrag van de kosten alvast aan Leden gefactureerd worden.


 


 

Bijlage 3: Model van herroepingsformulier


 

Aan: Zipcar Belgium BVBA, Kouterveldstraat 14, 1831 Diegem, België

service@zipcar.be

Hierbij deel ik u mee dat ik mijn overeenkomst en lidmaatschap voor autodeeldiensten bij Zipcar herroep.

Naam van lid:

Adres van lid:

Handtekening van lid:

Datum: